วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ
จำนวนการดู 346 ครั้ง
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

////เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อรับฟังแนวปฏิบัติ ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลในการบริหารจัดการอัตรากำลังอย่างมีระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายและการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ///

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.