วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 10 มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ
จำนวนการดู 79 ครั้ง
วันที่ 13  มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ   นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference

 

////วันที่ 13  มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้            นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ  นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษาร่วมรับชมรายการ ผ่านระบบ Video Conference   

ซึ่งมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะดำเนินรายการ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งในช่วงเวลา 07.55 น.ได้มีโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ /สพม.30 ได้รับการพิจารณานำเสนอวีทีอาร์ เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ไปเลือกตั้ง หลังจากนั้น ได้รับชมพร้อมรับนโยบายจากท่านเลขาฯ กพฐ.และ คณะผู้บริหารของ สพฐ.ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ http://www.gg.gg/ddwg6

 

รวมภาพ

http://www.gg.gg/ddynq

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 

          

">

ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.