วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ขอชื่นชมนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 155 ครั้ง
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

© Copyrights 2018. All rights reserved.