วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 130 ครั้ง
วิทยากรจากหลักสูตร  จิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 2/2562  “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”  ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพม.30 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวม 500 คน
วิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2562 “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.30 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวม 500 คน

/// วันที่ 4 เมษายน  2562  เมื่อเวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชัยภูมิ เขต1 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โดยวิทยากรจากหลักสูตร  จิตอาสา 904  “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 2/2562  “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์”  ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัด สพม.30 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รวม 500 คน ได้ตั้งปณิธานในการที่จะปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา มาดำเนินงานจิตอาสาตาม โครงการจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ///

 

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

">

">

">

">

">

© Copyrights 2018. All rights reserved.