วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS)

วันที่ 4 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 155 ครั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) เพื่อพัฒนาระบบดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) เพื่อพัฒนาระบบดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล

///วันที่  4  เมษายน  2562  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม   และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(KPI Report System : KRS) เพื่อพัฒนาระบบดำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล และแก้ไขปัญหาการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญของรัฐบาล และดำเนินตามภารกิจของรัฐต่อไป///

รวมภาพ

http://www.gg.gg/dkjk4

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.