วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประเมินบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 30 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 400 ครั้ง
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)นายสานิตย์ พลศรี ผู้แทนองค์กรเอกชน ใน กศจ.ชัยภูมิ นายสมาน ลุนสำโรง ผู้แทนองค์กรวิชาชีพใน กศจ.ชัยภูมิและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ประกอบด้วย นายอานันท์ รองพล นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ และนายสวาท ฦาชา  ร่วมกันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 5 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพม.30

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.