วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประชุมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเตรียมรับการประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 257 ครั้ง
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน                                                                                                                                                                                                                 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเตรียมรับการประเมิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

////วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

       ประชุมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ประกอบด้วย

      1.การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ จำนวน 7 โรงเรียน คือ

                   1.คอนสารวิทยาคม 2.นาหนองทุ่มวิทยา 3.บ้านค่ายวิทยา 4.หนองบัวระเหววิทยาคาร

                   5.นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6.เทพสถิตวิทยา และ 7.ชีลองวิทยา

      2.การจัดนิทรรศการแสดงผลของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน เพื่อการมีงานทำ จำนวน 2 โรงเรียน คือ 

                   1. หนองบัวแดงวิทยา 2.กุดตุ้มวิทยา   ///

 

รวมภาพ

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.