วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 ประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับเงินบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 240 ครั้ง
ประชุมและชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 92 คน เพื่อให้ได้รับเงินเดือนต่อเนื่องทันในเดือนตุลาคม 2562
ประชุมและชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 92 คน เพื่อให้ได้รับเงินเดือนต่อเนื่องทันในเดือนตุลาคม 2562

วันที่  10 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับเงินบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 โดย นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการประชุมและชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 92 คน เพื่อให้ได้รับเงินเดือนต่อเนื่องทันในเดือนตุลาคม 2562

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.