วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรม สพม.30   >

สพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย กลุ่มอำนวยการ สพม.30
จำนวนการดู 304 ครั้ง
มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562
มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10  พฤษภาคม เมื่อเวลา  09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯโดยมี นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

รายงานข่าวโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.