วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
อีเมล์ : webmaster@sesao30.go.th
โทรศัพท์ : 044-056766 ถึง 7   โทรสาร : 044-056768

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องด้านล่าง เพื่อค้นหากลุ่มงานที่ต้องการ :


กลุ่มงาน เบอร์ภายใน
สายตรง ผอ.สพม.30 085-479-5767
สายตรง (ร้องทุกข์) นิติกร สพม.30 086-248-4219
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มอำนวยการ 15
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มบริหารงานการเงิน 15
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มบริหารงานบุคคล 29
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มนิเทศฯ 20
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 21
รอง ผอ.สพม.30 กลุ่มนโยบายาและแผน 30
กลุ่มอำนวยการ 10, 11
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 12
กลุ่มบริหารงานบุคคล 12
หน้าห้อง ผอ.สพม.30 (งานเลขาฯ) 17
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 22
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 24
กลุ่มนโยบายและแผน 26
หน่วยตรวจสอบภายใน 32
สายตรงผู้ดูและเว็บไซต์ 080-859-9705

© Copyrights 2018. All rights reserved.