วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
อีเมล์ : webmaster@sesao30.go.th
โทรศัพท์ : 044-056766 ถึง 7
โทรสาร : 044-056768

© Copyrights 2018. All rights reserved.