วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

393/2 หมู่ที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
อีเมล์ : webmaster@sesao30.go.th
โทรศัพท์ : 044-056766
โทรสาร : 044-056768

© Copyrights 2018. All rights reserved.