วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เบอร์โทรศัพท์บุคลากร

ท่านสามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องด้านล่าง เพื่อค้นหาชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง หรือกลุ่มงานที่ต้องการ :


ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 ผู้บริหาร 081-955-1507
นายสวาท ฦๅชา รอง ผอ.สพม.30 ผู้บริหาร 085-464-4866
นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รอง ผอ.สพม.30 ผู้บริหาร 081-547-6275
นางสาวอารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ 081-966-7122
นางสาวจิราธร พิพิธกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ 095-605-7935
นายบรรพต ใสสะอาด ช่างไฟฟ้า ชั้น 4 กลุ่มอำนวยการ 088-128-1747
นายมงคล วรินทร์ พนักงานพิมพ์ดีด กลุ่มอำนวยการ 090-260-4693
นายสมศักดิ์ พลวุธ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มอำนวยการ 084-310-5713
นางวานี มีอุตส่าห์ แม่บ้าน กลุ่มอำนวยการ 087-449-9041
นายนิยม ข้องชัยภูมิ พ่อบ้าน กลุ่มอำนวยการ 093-441-7038
นายสงัด อินทรราช พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ 098-225-1659
นายสุรกรณ์ บุญกอบ พนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ 098-227-6559
นายเอกชัย อ้อทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 090-953-6579
นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน 085-315-2952
นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและแผน 086-262-8535
นายนิติพัทธ์ สมานชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ กลุ่มนโยบายและแผน 097-161-2226
นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 081-661-1757
นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 080-859-9705
นางสาวกัญจน์ณิชา ศิริคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 094-876-3803
นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 093-321-1659
นางประทุมพร ตึกโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 089-947-8494
นางณัฐปภัสร์ ปฏิพัทรศรีสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 093-139-2585
นางพัชรินทร์ ทองชัยภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 089-848-9878
นางสาวศิวิมล วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 064-416-4191
นางสาวปิยวรรณ คล้ายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 098-637-6379
นายอลงกรณ์ บุญญานุสนธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 092-592-5734
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 085-479-5215
นางศุลีพร ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล 092-951-6497
นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 081-793-6725
นางสายฝน ฆ้องนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 084-619-9529
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-282-4211
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-627-8397
นายภาวัต ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 087-825-1621
นางมาลา สมิงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 091-675-2615
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 085-479-5215
นางบังอร ชมเกษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 089-886-5543
นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 097-324-1782
นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 091-779-2638
นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 061-949-5885
นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 089-721-0280
นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 081-999-8115
นางสาวปภาวรา ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 084-298-1046
นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 081-266-5066
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 087-819-7155
นางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 087-960-3864
นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 098-586-5416
นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์ ผอ.การกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-849-0002
นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 081-120-2948
นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 099-141-4935
นางรุ่งเรือง รักษ์มณี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 089-848-1967
นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 082-294-9359, 061-495-4543
นายยุทธศักดิ์ ผลกอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 098-143-3812
นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 084-479-1831
นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 083-364-4449
สิบตำรวจเอกสมพร ฟุ้งสกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มกฎหมายและคดี 086-248-4219
นายศรายุทธ อยู่ภักดี นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฎหมายและคดี 065-824-3270
นางสาวสมจิตร ตั้งเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 081-760-9592
นางสาวนุชนาฎ จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ หน่วยตรวจสอบภายใน 091-059-5791
นางสาวธันญ์วริน ธรรมนลินธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ หน่วยตรวจสอบภายใน 094-251-8717

© Copyrights 2018. All rights reserved.