วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

มาตรการในการปฏิบัติงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

© Copyrights 2018. All rights reserved.