วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ผลการสอบ O-Net

สารสนเทศสรุปผลการสอบ O-NET ระดับ ม.3 ปีการศึกษา 2562


© Copyrights 2018. All rights reserved.