วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นายชาตรี ทวีนาท ผอ.กลุ่มอำนวยการ
น.ส.อารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.จิราธร พิพิธกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายศศิศ แก้งคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณภัทร พลวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายชาตรี ทวีนาท ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
น.ส.กัญจน์ณิชา ศิริคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.ธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางประทุมพร ตึกโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกันต์พิชชา แก้วคีรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.พัชราวัลย์ ธรรมสโรช นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
น.ส.ศิวิมล วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศุลีพร ประการแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสายฝน ฆ้องนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภาวัต ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางมาลา สมิงชัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.