วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

นายชาตรี ทวีนาท ผอ.กลุ่มอำนวยการ
น.ส.อารยา ประยูรหาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
น.ส.จิราธร พิพิธกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพฤกษ์ชาติ กองพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายศศิศ แก้งคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายณภัทร พลวุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายบรรพต ใสสะอาด พนักงานขับรถ
นายวีระศักดิ์ นาทสีทา พนักงานขับรถ
น.ส.ธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางประทุมพร ตึกโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินทร์ พองชัยภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา สาระรมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพัทธนันท์ อภิมหาโภคินันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสิริมา สุโทวา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
น.ส.พัชราวัลย์ ธรรมสโรช นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
น.ส.ศิวิมล วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศุลีพร ประการแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางวิไลลักษณ์ ฦาชา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางธัญชนก ชาติประมง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสายฝน ฆ้องนอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภาวัต ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

© Copyrights 2018. All rights reserved.