วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารด้านการบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน

 1. ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 2. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 3. ประจำเดือน เมษายน 2564
 4. ประจำเดือน มีนาคม 2564
 5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. ประจำเดือน มกราคม 2564
 7. ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 8. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 9. ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 10. ประจำเดือน กันยายน 2563
 11. ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 12. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 13. ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 14. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 15. ประจำเดือน เมษายน 2563
 16. ประจำเดือน มีนาคม 2563
 17. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 18. ประจำเดือน มกราคม 2563
 19. ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 20. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 21. ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 22. ประจำเดือน กันยายน 2562
 23. ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 24. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 25. ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 26. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 27. ประจำเดือน เมษายน 2562
 28. ประจำเดือน มีนาคม 2562
 29. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 30. ประจำเดือน มกราคม 2562
 31. ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 32. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 33. ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 1. ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 2. ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 3. ประจำเดือน เมษายน 2564
 4. ประจำเดือน มีนาคม 2564
 5. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 7. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 8. ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 9. ประจำเดือน กันยายน 2563
 10. ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 11. ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 12. ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 13. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 14. ประจำเดือน เมษายน 2563
 15. ประจำเดือน มีนาคม 2563
 16. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 17. ประจำเดือน มกราคม 2563
 18. ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 19. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 20. ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 21. ประจำเดือน กันยายน 2562
 22. ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 23. ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 24. ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 25. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 26. ประจำเดือน เมษายน 2562
 27. ประจำเดือน มีนาคม 2562
 28. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 29. ประจำเดือน มกราคม 2562
 30. ประจำเดือน ธันวาคม 2561
 31. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 32. ประจำเดือน ตุลาคม 2561

© Copyrights 2018. All rights reserved.