วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ
การวางแผนอัตรากำลัง
การจ้างครูชาวต่างชาติ
การสอบบรรจุ
การขอใช้บัญชี
การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน
ครูผู้ช่วยเป็นครู
ก่อนการแต่งตั้ง
 • คู่มือการปฏิบัติงาน นายภาวัต ภูมิคอนสาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
  ลาศึกษาต่อ
  ไปต่างประเทศ
  ฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ
  เพิ่มประสิทธิภาพ
  ก่อนการแต่งตั้ง
  การถือจ่ายอัตราเงินเดือน
  ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนครู
  ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
  การถือจ่ายอัตราเงินเดือน
  ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนครู
  ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
  รักษาการในตำแหน่ง
  งานธุรการ งานขอหนังสือรับรอง
  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ขอยกเว้นทหาร
  ทะเบียนประวัติ
  พรบ.ครู และ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา ที่19
  ย้าย โอน 38 ค.(2)
  ย้ายครู
  ย้ายผู้บริหาร

 • คู่มือการแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
 • คู่มือการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • © Copyrights 2018. All rights reserved.