วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขอใช้บัญชี
การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ
การจ้างครูชาวต่างชาติ
การสอบบรรจุ
การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน
การวางแผนอัตรากำลัง
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
ย้าย โอน บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
การย้ายครู
การย้ายผู้บริหาร
การฝึกอบรมก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทฐานะ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อ และฝึกอบรมภายในประเทศ
ฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นให้ครู
รักษาการในตำแหน่ง
ทะเบียนประวัติ
การถือจ่ายอัตราเงินเดือน
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนครู
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38ค(2)
ยกย่องเชิดชูเกียรติ

© Copyrights 2018. All rights reserved.