วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การสอบบรรจุ
การขอใช้บัญชี
การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ
การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน
การวางแผนอัตรากำลัง
อื่น ๆ
การสอบบรรจุ
การขอใช้บัญชี
การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ
การบรรจุและแต่งตั้งนักเรียนทุน
การวางแผนอัตรากำลัง
การย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)
การย้ายครู
การย้ายผู้บริหาร
การรักษาการในตำแหน่ง
อื่น ๆ
การฝึกอบรม ก่อนการแต่งตั้ง
ไปต่างประเทศ
ฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การถือจ่ายอัตราเงินเดือน
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
การลาศึกษาต่อ
อื่น ๆ
การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ครูผู้ช่วยเป็นครู
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนครู
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
การถือจ่ายอัตราเงินเดือน
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือนครู
ระเบียบการเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
งานธุรการ งานขอหนังสือรับรอง
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การจ้างครูชาวต่างชาติ
การขอยกเว้นทหาร
ทะเบียนประวัติ
อื่น ๆ

© Copyrights 2018. All rights reserved.