วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การเกลี่ยอัตรกำลัง
การสำรวจสภาพอัตรกำลังข้าราชการครู
แผนอัตรากำลัง สพม.ชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
การบรรจุครูผู้ช่วย(1)
การบรรจุครูผู้ช่วย(2)
การโอนย้าย
ภาพประกอบการสรรหาบุคคล
วิทยฐานะ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
OBEC AWARD
การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
วิทยฐานะ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
OBEC AWARD
การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
OBEC AWARD
การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
การบรรจุครูผู้ช่วย(1)
การบรรจุครูผู้ช่วย(2)
การโอนย้าย
ภาพประกอบการสรรหาบุคคล
วิทยฐานะ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
การสรรหาผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น
วิทยฐานะ
การขอต่อวีซ่าในการทำงาน และต่อใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจ้างครูชาวต่างชาติ

© Copyrights 2018. All rights reserved.