วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารแผนงานการบริหารองค์กร

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

© Copyrights 2018. All rights reserved.