วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ปฏินญาเขตสุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 3 ภาษา
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.