วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงาน


ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน

© Copyrights 2018. All rights reserved.