วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

เอกสารการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงายงานผลการดำเนินการฯ
คู่มือประมวลจริยธรรมฯ

มาตรการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

© Copyrights 2018. All rights reserved.