ขออภัย Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง"; } ?> เข้าสู่ระบบ


 Login :: e-filing system
DLICT TEAM
 
ระบบงานสารบรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

กรุณาใส่ Username และ Password
 Username

 Password

 

Start  11/11/2011 Visitors No " ; //echo "$gcounter[$i]" ; } ?>

 

@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com " ; }else{ echo "" ; } }else{ include "config.php" ; mysql_query ("INSERT INTO $tb_userlogin Values ('','$Username',NOW(),'No')") ; echo "" ; } //include("footer.php"); } ######################################## function logout1() { //include("header.php"); include "chksession.php" ; include "getname.php"; include "config.php" ; mysql_query("delete from useronline where name = '$online_name' "); mysql_query("delete from $ontblname where session='$userid'"); unset ( $_SESSION ['sess_userid']) ; unset ( $_SESSION ['login_username']) ; unset ( $_SESSION ['status']) ; session_destroy () ; echo " " ; //include("footer.php"); } ######################################## function list_book_out($field, $search, $Page) { include("header.php"); include "config.php" ; ?> "") { $sql = "select b_id from $tb_newbook1 where $field like '%$search%' and b_from='$online_name' " ; } else { $sql = "select b_id From $tb_newbook1 where b_from='$online_name' "; } /* ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page */ $Per_Page =15; if(!$Page) $Page=1; $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $result = mysql_query($sql); $Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page; $Num_Rows = mysql_num_rows($result); if($Num_Rows<=$Per_Page) $Num_Pages =1; else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; else $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "

จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; if ($field<>"") { $sql = "select * from $tb_newbook1 where $field like '%$search%' and b_from='$online_name'" ; } else { $sql = "select * From $tb_newbook1 where b_from='$online_name'"; } $sql .= " Order by b_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>


 แสดงรายการ : ทะเบียนหนังสือส่ง   [ทะเบียนหนังสือรับ]  [ส่งหนังสือ]  [ทะเบียนหนังสือทั้งหมด][ทะเบียนหนังสือทั้งหมด]
ระดับความสำคัญ ปกติปกติ ด่วนด่วน ด่วนมากด่วนมาก ด่วนที่สุดด่วนที่สุดพิมพ์ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือ จาก ด้วยคำว่า

" ; }else if ($b_level==2) { $img_level = "\"ด่วน\"" ; }else if ($b_level==3) { $img_level = "\"ด่วนมาก\"" ; }else if ($b_level==4) { $img_level = "\"ด่วนที่สุด\"" ; } // check attach file $file = mysql_query ("SELECT b_id FROM $tb_filebook1 WHERE b_id='$b_id' ") ; $file_num = mysql_num_rows($file) ; if ($file_num==0) { $file_img = "" ; }else{ $file_img = "\"มีไฟล์แนบ\"" ; } // list $mylist = ((($Page-1) * $Per_Page) + $list); if ($list % 2 == 0) { $color = "#ffffff"; } else { $color = "#E7E4E7"; } $b_list=sprintf("%05d", $mylist) ; ?>
ที่ เลขหนังสือ เรื่อง ส่งถึง ลงวันที่ วันเวลาที่ส่ง ลบ
 ที่ ศธ     
คลิก
  
    น.
  เลือกทั้งหมด 
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com


 แสดงรายการ : ทะเบียนหนังสือรับ   [ทะเบียนหนังสือส่ง]  [ทะเบียนหนังสือทั้งหมด][ทะเบียนหนังสือทั้งหมด]
ระดับความสำคัญ ปกติปกติ ด่วนด่วน ด่วนมากด่วนมาก ด่วนที่สุดด่วนที่สุดพิมพ์ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือ จาก ด้วยคำว่า

$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; $sql .= " LIMIT $Page_start , $Per_Page"; $result = mysql_query($sql); $list=1; While($list<=$Num_Rows&&$row= mysql_fetch_array($result)){ $idtempsend = $row[idtempsend ]; if ($field<>"") { $selec_sql = mysql_query ("SELECT * FROM $tb_newbook1 WHERE idtempsend ='$idtempsend' and $field like '%$search%' and b_from <> '$online_name' ") ; } else { $selec_sql = mysql_query ("SELECT * FROM $tb_newbook1 WHERE idtempsend ='$idtempsend' and b_from <> '$online_name' ") ; } $sct_num = mysql_num_rows ($selec_sql) ; // if ($sct_num==0) {mysql_query ("DELETE FROM $tb_sendtonamebook1 WHERE idtempsend ='$idtempsend ' ") ; } ; While ($row2= mysql_fetch_array($selec_sql)) { $b_id = $row2[b_id]; $b_bookno = $row2[b_bookno]; $b_subject= $row2[b_subject]; $b_from = $row2[b_from]; $b_signdate = $row2[b_signdate]; $b_date = $row2[b_date]; $b_level = $row2[b_level]; $idtempsend = $row2[idtempsend]; ########### //แปลง ลงวันที่ $array_sign = explode("-" ,$b_signdate) ; $sign_d = $array_sign[2] ; $sign_m = $array_sign[1] ; $sign_y = $array_sign[0]+543 ; //ปลงวันที่ส่ง $array_send = explode(" " ,$b_date) ; $send_date = $array_send[0] ; $send_time = $array_send[1] ; $array_date = explode("-" ,$send_date) ; $send_d = $array_date[2] ; $send_m = $array_date[1] ; $send_y = $array_date[0]+543 ; ///////////////////// if ($sign_m == "01") { $sign_m = "ม.ค." ; } elseif ($sign_m == "02") { $sign_m = "ก.พ." ; } elseif ($sign_m == "03") { $sign_m = "มี.ค." ; } elseif ($sign_m == "04") { $sign_m = "เม.ย." ; } elseif ($sign_m == "05") { $sign_m ="พ.ค." ; }elseif ($sign_m == "06") { $sign_m="มิ.ย." ; }elseif ($sign_m == "07") { $sign_m="ก.ค." ; }elseif ($sign_m == "08") { $sign_m="ส.ค." ; }elseif ($sign_m == "09") { $sign_m="ก.ย." ; }elseif ($sign_m == "10") { $sign_m="ต.ค." ; }elseif ($sign_m == "11") { $sign_m="พ.ย." ; }elseif ($sign_m == "12") { $sign_m="ธ.ค." ; } if ($send_m == "01") { $send_m = "ม.ค." ; } elseif ($send_m == "02") { $send_m = "ก.พ." ; } elseif ($send_m == "03") { $send_m = "มี.ค." ; } elseif ($send_m == "04") { $send_m = "เม.ย." ; } elseif ($send_m == "05") { $send_m ="พ.ค." ; }elseif ($send_m == "06") { $send_m="มิ.ย." ; }elseif ($send_m == "07") { $send_m="ก.ค." ; }elseif ($send_m == "08") { $send_m="ส.ค." ; }elseif ($send_m == "09") { $send_m="ก.ย." ; }elseif ($send_m == "10") { $send_m="ต.ค." ; }elseif ($send_m == "11") { $send_m="พ.ย." ; }elseif ($send_m == "12") { $send_m="ธ.ค." ; } // img of level if ($b_level==1) { $img_level = "\"ปกติ\"" ; }else if ($b_level==2) { $img_level = "\"ด่วน\"" ; }else if ($b_level==3) { $img_level = "\"ด่วนมาก\"" ; }else if ($b_level==4) { $img_level = "\"ด่วนที่สุด\"" ; } // check attach file $file = mysql_query ("SELECT b_id FROM $tb_filebook1 WHERE b_id='$b_id' ") ; $file_num = mysql_num_rows($file) ; if ($file_num==0) { $file_img = "" ; }else{ $file_img = "\"มีไฟล์แนบ\"" ; } // list $mylist = ((($Page-1) * $Per_Page) + $list); if ($list % 2 == 0) { $color = "#ffffff"; } else { $color = "#E7E4E7"; } $b_list=sprintf("%05d", $mylist) ; $sql_answer = mysql_query ("SELECT * FROM $tb_answerbook1 WHERE idtempsend ='$idtempsend' and b_name = '$online_name' ") ; $ans_num = mysql_num_rows ($sql_answer) ; if ($ans_num == 0) { $ans_img = "\"ยังไม่ลงทะเบียนรับ" ; } else { $ans_img = "\"ลงทะเบียนรับแล้ว\"" ; } ?>
ที่ เลขหนังสือ เรื่อง จาก ลงวันที่ วันเวลาที่ส่ง
 ที่ ศธ      
  
    น.
 ลงทะเบียนรับแล้ว   ยังไม่ลงทะเบียนรับ
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com


 กรุณาระบุรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการส่ง   [กลับ]

จาก  
ส่งถึง  กลุ่มงานใน สพม. " ;?> >โรงเรียนรัฐบาล(ทุกโรง)  โรงเรียนรัฐบาล(ระบุโรง)   โรงเรียนเอกชน 
ระดับความสำคัญ  ปกติ  ด่วน  ด่วนมาก  ด่วนที่สุด
เลขที่หนังสือ  ที่ ศธ           ลงวันที่
เรื่อง  
รายละเอียด  

แนบไฟล์

คำอธิบายไฟล์

ไฟล์แนบ 1  

ไฟล์แนบ 2  
ไฟล์แนบ 3  
ไฟล์แนบ 4  
ไฟล์แนบ 5  
++ เฉพาะไฟล์ doc, pdf, xls, gif, jpg, zip, rar ขนาด ไม่เกิน 0 kb. เท่านั้น ++


@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com
"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } ?> "") { $sql = "select e_id from $tb_user where $field like '%$search%' and e_status='user' " ; } else { $sql = "select e_id From $tb_user where e_status='user'"; } /* ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page */ $Per_Page =50; if(!$Page) $Page=1; $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $result = mysql_query($sql); $Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page; $Num_Rows = mysql_num_rows($result); if($Num_Rows<=$Per_Page) $Num_Pages =1; else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; else $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; if ($field<>"") { $sql = "select * from $tb_user where $field like '%$search%' and e_status='user' " ; } else { $sql = "select * From $tb_user where e_status='user' "; } $sql .= " Order by e_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>

 รายชื่อผู้ใช้งานระบบ (โรงเรียน)   [เพิ่มโรงเรียนผู้ใช้งาน]   [เพิ่มกลุ่มโรงเรียนผู้ใช้งาน]

ค้นหาผู้ใช้งาน จาก ด้วยคำว่า

ที่ ชื่อ ชื่อล็อกอิน กลุ่ม แก้ไข ลบ
  
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>

"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; mysql_query("INSERT INTO $tb_group Values('','$groupname')") ; echo "" ; } function del_group($g_id, $boxchecked) { include "chksession.php" ; include "config.php" ; for ($i=1;$i<=$boxchecked;$i++) { if ($g_id[$i]!="") // Check Select Topic { //echo"$mid[$i]
"; mysql_query("delete from $tb_group where g_id='$g_id[$i]' ") or die ("ไม่สามารถลบข้อมูลได้ "); mysql_query("delete from $tb_user where g_id='$g_id[$i]' ") ; } } mysql_close ( ); echo "" ; } function adduser($name, $username, $password, $status, $group) { include "chksession.php" ; if ($status<>"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; $username_exist = mysql_query ("SELECT e_username FROM $tb_user WHERE e_username='$username' ") ; $num = mysql_num_rows($username_exist) ; if ($num > 0) { echo "
username นี้มีอยู่ในระบบแล้วกรุณาระบุใหม่

"; echo "[ กลับ ]" ; exit () ; } //$username = md5($Password) ; $password = md5($password) ; mysql_query("INSERT INTO $tb_user Values('','$name', '$username', '$password', 'user', '$group')") ; echo "" ; } ######################################################################################### ############################################ function usergroup($field, $search, $Page ) { include("header.php"); if ($status<>"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; ?> "") { $sql = "select e_id from $tb_user where $field like '%$search%' where e_status='staff' " ; } else { $sql = "select e_id From $tb_user where e_status='staff' "; } /* ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page */ $Per_Page =50; if(!$Page) $Page=1; $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $result = mysql_query($sql); $Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page; $Num_Rows = mysql_num_rows($result); if($Num_Rows<=$Per_Page) $Num_Pages =1; else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; else $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; if ($field<>"") { $sql = "select * from $tb_user where $field like '%$search%' and e_status='staff' " ; } else { $sql = "select * From $tb_user where e_status='staff' "; } $sql .= " Order by e_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>

 รายชื่อผู้ใช้งานระบบ (กลุ่มงาน สพม.)   [เพิ่มผู้ใช้งาน]  
ที่ ชื่อ ชื่อล็อกอิน แก้ไข ลบ
  
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>

"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; $username_exist = mysql_query ("SELECT e_username FROM $tb_user WHERE e_username='$username' ") ; $num = mysql_num_rows($username_exist) ; if ($num > 0) { echo "
username นี้มีอยู่ในระบบแล้วกรุณาระบุใหม่

"; echo "[ กลับ ]" ; exit () ; } //$username = md5($Password) ; $password = md5($password) ; mysql_query("INSERT INTO $tb_user Values('','$name', '$username', '$password', 'staff', '')") ; echo "" ; } ############################################ function userpublic($field, $search, $Page ) { include("header.php"); if ($status<>"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; ?> "") { $sql = "select e_id from $tb_user where $field like '%$search%' where e_status='public' " ; } else { $sql = "select e_id From $tb_user where e_status='public' "; } /* ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page */ $Per_Page =50; if(!$Page) $Page=1; $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $result = mysql_query($sql); $Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page; $Num_Rows = mysql_num_rows($result); if($Num_Rows<=$Per_Page) $Num_Pages =1; else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; else $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; if ($field<>"") { $sql = "select * from $tb_user where $field like '%$search%' and e_status='public' " ; } else { $sql = "select * From $tb_user where e_status='public' "; } $sql .= " Order by e_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>

 รายชื่อผู้ใช้งานระบบ (ร.ร. เอกชน)   [เพิ่มผู้ใช้งาน]  
ที่ ชื่อ ชื่อล็อกอิน แก้ไข ลบ
  
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>

"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } include "config.php" ; $username_exist = mysql_query ("SELECT e_username FROM $tb_user WHERE e_username='$username' ") ; $num = mysql_num_rows($username_exist) ; if ($num > 0) { echo "
username นี้มีอยู่ในระบบแล้วกรุณาระบุใหม่

"; echo "[ กลับ ]" ; exit () ; } //$username = md5($Password) ; $password = md5($password) ; mysql_query("INSERT INTO $tb_user Values('','$name', '$username', '$password', 'public', '')") ; echo "" ; } ################################## function detail() { include("header.php"); include "config.php" ; $mydetail = mysql_query("SELECT * FROM $tb_userdetail WHERE e_username='$login_username'") ; $num = mysql_num_rows ($mydetail) ; $mydetail_arr = mysql_fetch_array ($mydetail) ; $user_name = $mydetail_arr[user_name] ; $user_position = $mydetail_arr[user_position] ; $user_tel = $mydetail_arr[user_tel] ; $user_email = $mydetail_arr[user_email] ; mysql_close() ; ?>
 ข้อมูลส่วนตัว      Username :      [เปลี่ยนรหัสผ่าน]
 ชื่อหน่วยงาน  
 ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่  
 ตำแหน่ง  
 โทรศัพท์  
 อีเมล์  


" ; }else{ mysql_query("UPDATE $tb_userdetail SET user_name='$user_name', user_position='$user_position', user_tel='$user_tel', user_email='$user_email' WHERE e_username='$login_username' ") ; echo "" ; } } ################## function chngpwd( $e_username, $oldpass, $newpass) { include "chksession.php" ; include("header.php"); include "config.php" ; $sql = mysql_query ("SELECT e_password FROM $tb_user WHERE e_username='$e_username' ") ; $result = mysql_fetch_array($sql); $mypass = $result [e_password] ; $oldpass = md5($oldpass) ; if ($mypass <> $oldpass) { echo "
"; echo "
คุณระบุรหัสผ่านเดิมไม่ถูกต้อง

"; echo "[ กลับ ]" ; exit () ; } else{ include "config.php" ; //$username = md5($Password) ; $newpass = md5($newpass) ; mysql_query("update $tb_user set e_password='$newpass' WHERE e_username='$e_username' ") ; echo "" ; exit () ; } } ################# function formedituser($e_username, $user_type) { //include "chksession.php" ; include("header.php"); if ($status<>"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } $sql_edit = mysql_query("SELECT * FROM $tb_user WHERE e_username='$e_username' "); $r_edit = mysql_fetch_array($sql_edit) ; $e_name= $r_edit [e_name] ; $e_status= $r_edit [e_status] ; $g_id= $r_edit [g_id] ; mysql_close() ; ?>
 แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน
 Username  
 ชื่อหน่วยงาน  
 กลุ่มผู้ใช้งาน   
 Password  (หากต้องการเปลี่ยน)


"admin") { header ("Location:index.php") ; exit (); } if ($user_type=="sch") { $mod1="user" ; } else if ($user_type=="grp") { $mod1="usergroup" ; } else if ($user_type=="pbl") { $mod1="userpublic" ; } if (empty($e_password)) { include "config.php" ; mysql_query("UPDATE `ef_user` SET e_name = '$e_name' WHERE e_username = '$e_username' LIMIT 1") ; echo "" ; } else{ include "config.php" ; $e_password = md5($e_password) ; mysql_query("UPDATE `ef_user` SET e_name = '$e_name' , e_password = '$e_password' WHERE e_username = '$e_username' LIMIT 1") ; echo "" ; } } ##################### ######################################## function listallbook($field, $search, $Page) { include("header.php"); include "config.php" ; if ($status=="admin" ) { if ($field<>"") { $sql = "select b_id from $tb_newbook1 where $field like '%$search%'" ; } else { $sql = "select b_id From $tb_newbook1 "; } /* ตั้งค่า แสดงผลต่อหน้า $Per_Page */ $Per_Page =300; if(!$Page) $Page=1; $Prev_Page = $Page-1; $Next_Page = $Page+1; $result = mysql_query($sql); $Page_start = ($Per_Page*$Page)-$Per_Page; $Num_Rows = mysql_num_rows($result); if($Num_Rows<=$Per_Page) $Num_Pages =1; else if(($Num_Rows % $Per_Page)==0) $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) ; else $Num_Pages =($Num_Rows/$Per_Page) +1; $Num_Pages = (int)$Num_Pages; if(($Page>$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; if ($field<>"") { $sql = "select * from $tb_newbook1 where $field like '%$search%' " ; } else { $sql = "select * From $tb_newbook1"; } $sql .= " Order by b_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>

 แสดงรายการ : ทะเบียนหนังสือทั้งหมด   [ทะเบียนหนังสือรับ]  [ทะเบียนหนังสือส่ง]  [ส่งหนังสือ]  [มุมมองเจ้าหน้าที่สารบรรณ]
ระดับความสำคัญ ปกติปกติ ด่วนด่วน ด่วนมากด่วนมาก ด่วนที่สุดด่วนที่สุดพิมพ์ทะเบียนหนังสือ

ค้นหาหนังสือ จาก ด้วยคำว่า

" ; }else if ($b_level==2) { $img_level = "\"ด่วน\"" ; }else if ($b_level==3) { $img_level = "\"ด่วนมาก\"" ; }else if ($b_level==4) { $img_level = "\"ด่วนที่สุด\"" ; } // check attach file $file = mysql_query ("SELECT b_id FROM $tb_filebook1 WHERE b_id='$b_id' ") ; $file_num = mysql_num_rows($file) ; if ($file_num==0) { $file_img = "" ; }else{ $file_img = "\"มีไฟล์แนบ\"" ; } // list $mylist = ((($Page-1) * $Per_Page) + $list); if ($list % 2 == 0) { $color = "#ffffff"; } else { $color = "#E7E4E7"; } $b_list=sprintf("%05d", $mylist) ; ?>
ที่ เลขหนังสือ เรื่อง [ส่งโดย] ส่งถึง ลงวันที่ วันเวลาที่ส่ง ลบ
 ที่ ศธ      []
คลิก
  
    น.
  เลือกทั้งหมด 
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>

@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สพป.หนองคาย เขต 2 :: sumphan214@hotmail.com

$Num_Pages) || ($Page<0)) echo "
จำนวน $Page มากกว่า $Num_Pages ยังไม่มีข้อความ
"; $sql .= " Order by b_id DESC LIMIT $Page_start , $Per_Page"; ?>

หนังสือส่งถึง สพม.    หนังสือส่งจาก สพม.  หนังสือทั้งหมด 
ระดับความสำคัญ ปกติปกติ ด่วนด่วน ด่วนมากด่วนมาก ด่วนที่สุดด่วนที่สุดพิมพ์ทะเบียนหนังสือ
" ; }else if ($b_level==2) { $img_level = "\"ด่วน\"" ; }else if ($b_level==3) { $img_level = "\"ด่วนมาก\"" ; }else if ($b_level==4) { $img_level = "\"ด่วนที่สุด\"" ; } // check attach file $file = mysql_query ("SELECT b_id FROM $tb_filebook1 WHERE b_id='$b_id' ") ; $file_num = mysql_num_rows($file) ; if ($file_num==0) { $file_img = "" ; }else{ $file_img = "\"มีไฟล์แนบ\"" ; } // list $mylist = ((($Page-1) * $Per_Page) + $list); if ($list % 2 == 0) { $color = "#ffffff"; } else { $color = "#E7E4E7"; } $b_list=sprintf("%05d", $mylist) ; ?>
ที่ เลขหนังสือ เรื่อง [ส่งโดย] ส่งถึง ลงวันที่ วันเวลาที่ส่ง
 ที่ ศธ      [] 
คลิก
  
    น.
"; echo "แสดงข้อมูลทั้งหมด $Num_Rows รายการ กำลังแสดงผลหน้าที่ $Page จากทั้งหมด $Num_Pages หน้า" ; echo "
" ; if($Prev_Page) { echo " \"ย้อนกลับ\" "; } for($i=1; $i<=$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page){ echo " [$i] "; }elseif($i == $Page){ echo " $i "; } } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages){ echo " \"หน้าถัดไป\" "; } ?>