สพม.30 ประชุมกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ประชุมกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 284 ครั้ง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการวิเคราะห์ความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเทศชาติ และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.