สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 148 ครั้ง
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการประชุมผู้บริหาร สพม.30 ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายสวาท  ฦาชา, นางสาวมะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 ร่วมชี้แจงข้อราชการ นโยบาย แนวทางและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้ถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรม
 

โดยหลังจากที่สิ้นสุดการประชุมแล้ว นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 และคณะผู้บริหารได้รับชมการถ่ายทอดสด “การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียน และการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

 
 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.