สพม.30 จัดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 183 ครั้ง

	เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. สพม.30 จัดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. สพม.30 จัดการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

โดยก่อนที่จะเริ่มการประเมินนั้น นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.30 ได้ร่วมกันกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงถึงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรสุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.