สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 175 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และกิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และกิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

โดยมีนายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยนายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายสวาท  ฦาชา, น.ส.มะลิวัน  มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 และนายมงคล  นกชัยภูมิ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ได้บรรยายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับบุคลากรของ สพม.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.