รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   >

รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2564
เผยแพร่โดย finance@sesao30.go.th
จำนวนการดู 124 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. หนังสือนำส่ง.pdf 2. งบทดลอง_ธ.ค.63.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.