การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง)ประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี   >

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง)ประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่โดย law@sesao30.go.th
จำนวนการดู 121 ครั้ง

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน ร่างประมวลจริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจตอบแบบรับฟังความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิคส์ นี้                         

 

QR code แบบรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.