มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี   >

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.2564

วันที่ 20 เมษายน 2564
เผยแพร่โดย law@sesao30.go.th
จำนวนการดู 78 ครั้ง

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรมความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

  1. ห้ามมิให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด
  1. สอดส่อง กำกับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบ
  1. กำหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม บุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว และมิให้แต่งตั้งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

    หากพบเหตุดังกล่าวข้างต้น ให้รายงานไปยังศูนย์ปฏิบัติการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด่วนที่สุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.