ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน   >

ตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่โดย audit@sesao30.go.th
จำนวนการดู 66 ครั้ง

วารสารประชาสัมพันธ์การตรวจสอบการเงินการบัญชีและการบริหารสินทรัพย์ ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. วารสาร_Audit.2.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.