สพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีการศึก
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีการศึก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 542 ครั้ง

มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม เมื่อเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาฯโดยมี นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะศึกษานิเทศก์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

รายงานข่าวโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.