สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การใช้กลไกทางศาสนา เพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การใช้กลไกทางศาสนา เพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี

วันที่ 16 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 36 ครั้ง

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การใช้กลไกทางศาสนา เพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การใช้กลไกทางศาสนา เพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการอบรม ณ วัดวีรวงศาราม บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.