สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 45 ครั้ง

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563

โดยมี ดร.ชุติกาญจน์  เลาหะนาคีวงศ์ นิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม และมีครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.