สพม.30 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 40 ครั้ง

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายการบริหารงาน "เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศและสุขอย่างยั่งยืน"

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.