สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

วันที่ 9 มีนาคม 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 40 ครั้ง

	ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น.นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์  ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น.นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ และ นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามนโยบายตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) และการตรวจราชการกรณีพิเศษเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.