สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 48 ครั้ง

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์  แก้งคำ, นายประทีปแสง  พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ชัยภูมิ

โดยได้แบ่งกลุ่มการประชุมออกเป็น 2 กลุ่มแบบสลับเช้าบ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 32 คน เข้าประชุมในช่วงเช้า และกลุ่มคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 28 คนได้เข้าร่วมการประชุมในช่วงบ่าย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด

โดยก่อนเริ่มการประชุมทั้งสองช่วงนั้น นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ ได้นำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเขตพื้นที่สุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.