รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   >

รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เผยแพร่โดย finance@sesao30.go.th
จำนวนการดู 39 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. งบทดลอง_พ.ค.64.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.