пї
ทดสอบข่าวสารกลุ่มงาน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ทดสอบข่าวสารกลุ่มงาน

วันที่ 17 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย
จำนวนการดู 959 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. 100.3.pdf

© Copyrights 2018. All rights reserved.