การประชุมเชิงปฏิบัติการ : เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

การประชุมเชิงปฏิบัติการ : เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 233 ครั้ง

นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรองรับการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ของศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

///วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชย.1,สพป.ชย.2,และ สพม.30 จำนวน 10 โรงเรียน นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อรองรับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ของศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดย ท่านผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประธานกรรมการศูนย์เครือข่าย สมศ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะ ดำเนินโครงการ “นวัตกรรมการการจัดการความรู้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อติดตามผลการใช้ระบบการจัดการความรู้เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน //

รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.