สพม.30 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 217 ครั้ง

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกัน กำหนดแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

/// วันที่ 22 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พบปะคณะกรรมการเครือข่ายประสิทธิภาพฯ โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นประธานประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกัน กำหนดแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นผลดีต่อทางราชการต่อไป ///

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.