สพม.30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.41
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.41

วันที่ 10 กันยายน 2561
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 340 ครั้ง

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่มาศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงานและการพัฒนาสู่ความเป็นเขตสุจริต ตลอดจนให้บุคลากรทุกคน มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.