สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 214 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. บริเวรภายในและภายนอกของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้บุคลากร สพม.30 ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) พร้อมกันในทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2562 ตามโครงการ “ ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข” เป็นไปด้วยความพร้อมเพียง แสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.