วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning Day)

วันที่ 24 เมษายน 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 122 ครั้ง

สพม.30 ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) พร้อมกันในทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2562

///เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม สพม.30 บริเวรภายในและภายนอกของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้บุคลากร สพม.30 กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) พร้อมกันในทุกวันพุธสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2562

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ทำร่วมกับจังหวัด ตามโครงการ “ ชัยภูมิบ้านสวย เมืองสุข” เป็นไปด้วยความพร้อมเพียงแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนและประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ////

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.