วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2561
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 68 ครั้ง

ในวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เขาค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โดยมี ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน และมีบุคลากรในสำนักงานและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.