วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง     พันธกิจ :: 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล     ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย stakeholder@sesao30.go.th
จำนวนการดู 109 ครั้ง

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จำนวน 4 ทุน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต่อไป

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนศึกษาเฉลิมราชกุุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.30 /สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข จำนวน 4 ทุน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.