สพม.30 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น"
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

สพม.30 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่น"

วันที่ 29 มิถุนายน 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 445 ครั้ง

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" กิจกรรมเสวนา "เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอินโอจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

© Copyrights 2018. All rights reserved.