รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   >

รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์

วันที่ 13 มีนาคม 2562
เผยแพร่โดย finance@sesao30.go.th
จำนวนการดู 138 ครั้ง
ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.