รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่มกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   >

รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย finance@sesao30.go.th
จำนวนการดู 144 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. หนังสือนำส่ง_สตง..pdf 2. งบทดลอง.pdf
ข่าวโทรทัศน์/นสพ. สพม.30 ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.