ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 170 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้มอบหมายให้ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30โดยมี นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้เยี่ยมให้กำลังใจการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมฯ

เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง 17 ประจำปี 2562 เพื่อให้การคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.