ประชุมคณะกรรมการตอบแบบสำรวจ OIT ครั้งที่ 2/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity & Transparency As
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวสารกลุ่ม   >

ประชุมคณะกรรมการตอบแบบสำรวจ OIT ครั้งที่ 2/2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(Integrity & Transparency As

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
เผยแพร่โดย honest@sesao30.go.th
จำนวนการดู 144 ครั้ง

วันที่ 9  กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมติดตามการตอบแบบสำรวจ OITฯโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ติดตามการตอบแบบสำรวจ OIT กลั่นกรองเอกสารในแต่ละ OIT เพื่อนำขึ้นเว์บไซต์ สพม.30 ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

© Copyrights 2018. All rights reserved.